Сьогодні: понеділок, 23 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи виникають проблеми в ході проведення перевірок органами державного контролю?
Проголосувало: 47 Чи задовольняє Вас діюча система ліцензування?  » Чи підтримуєте Ви спрощену систему оподаткування?  » Кількість перевірок суб'єктів підприємництва контролюючими органами  » Як Ви оцінюєте роботу місцевих органів влади, спрямовану на розвиток підприємництва?  » Умови ведення Вашого бізнесу  »
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Міловська РДАДіяльність РДАСпостережна комісія
Положення
23.02.2016
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
                                                                  14.03.2012 № 102
                                                                  (Зі змінами, затвердженими
розпорядженням голови
райдержадміністрації від
                                                                  22 травня 2014 року № 164)
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну комісію при райдержадміністрації
 
1. Це положення визначає завдання, функції та повноваження спостережної комісії при райдержадміністрації (далі – Комісія). 
2. Комісія у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі  або позбавлення волі на певний строк», іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням. 
3. Основними завданнями комісії є: 
організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання; 
сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян; 
організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання; 
надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.
4. Відповідно до покладених завдань Комісія: 
4.1. На підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовують громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання.
4.2. Здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації.
4.3. Інформує громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань.
4.4. Виконує інші функції відповідно до законодавства. 
5. Комісія має право: 
5.1. Одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісію завдань.
5.2. Проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення.
5.3. Заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян.
5.4. Доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи; 
5.5. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію.
5.8. Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:
поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання; 
організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації.
6. Комісія під час здійснення своїх повноважень не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань. 
7. До складу комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни. 
Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менше половини складу комісії. 
8. Членами комісія не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу комісії і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 пункту 12 цього положення.
9. Голова і секретар комісії призначаються головою райдержадміністрації. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п’яти до одинадцяти членів.
10. Комісія утворюється строком на три роки. Про її створення повідомляється у засобах масової інформації (далі –ЗМІ). Про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж раз на а три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень також повідомляється в ЗМІ.
Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до райдержадміністрації відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.
Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.
Райдержадміністрація може запропонувати увійти до її складу представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.
Повноваження комісії припиняються достроково райдержадміністрацією, якщо прийняті комісією рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.
Рішення про новий склад комісії оприлюднюється в ЗМІ протягом одного тижня після його прийняття. Підприємствам, установам і організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення райдержадміністрації.
11. Голова комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
12. Повноваження члена комісії припиняються достроково:
за його заявою;
за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;
у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях комісії.
13. Не допускається делегування членами комісії своїх повноважень іншим особам.
14. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не                                    
15. На засідання комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни. 
16. Розгляд комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов’язкової присутності представника відповідного органу або установи виконання покарань.
17. Голова спостережної комісії: 
організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;
забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на черговому засіданні; 
представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності; 
інформує громадськість через ЗМІ про результати діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку та подає щороку до 1 березня звіт голові райдержадміністрації.
18. Комісія припиняє рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
Рішення комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.
Постанова комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.
За результатами розгляду постанови комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов’язані письмово повідомити комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтування причини її невиконання.
Постанова комісії може бути оскаржена до райдержадміністрації або до суду.
19. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії покладається на райдержадміністрацію. 
20. Комісія має бланк зі своїм найменуванням.
 
 
 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації:                                                               О.П.Сидоренко
 
 
 
||
Міловська районна державна адміністрація
92500, Україна, смт. Мілове, вул.Леніна, 40
Тел. (06465) 2-12-45, факс 2-15-45
Веб-сайт: http://mil.loga.gov.ua
E-mail: melovoe_rda@mel.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mil.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Міловська РДА